GDPR | Arty Hälsa

Dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss på Artyficial Minds att du som kund hos oss, känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer Dataskyddsförordningen och andra dataskyddslagar och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. I denna dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och för vilka ändamål. Här kan du också läsa om dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Artyficial Minds som personuppgiftsansvarig
Vi behandlar olika typer av personuppgifter beroende på ändamålet. I huvudsak behandlar vi namn, e-postadresser, befattningar och telefonnummer när man tecknar ett abonnemang för Artyficial Minds, men det kan även vara personuppgifter som du har gett oss i samtycke när du har medverkat på något av de event och seminarier som vi arrangerar.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifterna ifrån?
Insamling av dina personuppgifter sker på olika sätt. Det kan vara genom att du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss i olika ärenden. Vi kan även hämta uppgifter från våra kunder eller från tredje part.

Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men kan inkludera:
- Myndigheter som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in.
-
Sociala nätverk, när du ger åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
-
Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
-
Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser såsom SPAR eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.
- Cookies som sparas på din dator när du besöker en sajt (vilket inte nödvändigtvis går att hänföra till dig som person).

Vad gör vi med din information?
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:
-
Bedriva vår verksamhet och tillhandahålla de tjänster och produkter vi erbjuder.
-
Uppfylla skyldigheter enligt lag.
-
Skicka kommunikation, inklusive kampanjer.
- Främja engagemang vid val och annan aktivitet inom den politiska arenan.
-
Uppnå de mål som våra kunder har satt upp för specifika projekt eller kampanjer.
-
Genomföra analyser av hur olika målgrupper interagerar med våra kampanjer genom – i detta fall arbetar vi med personuppgifter på aggregerad nivå.

Med vilket stöd behandlar vi dina uppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ändamålen som vi angav ovan är oftast antingen fullgörandet av en rättslig förpliktelse eller vårt eller våra kunders berättigade intresse. För de fall vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att dela dina uppgifter med utvalda tredje parter som hjälper oss i vår verksamhet, vilket innebär att de endast kommer att behandla dina personuppgifter på vårt uppdrag. Det kan vara leverantörer/underleverantörer som t ex bygger sajter, eller andra teknikprodukter åt oss. Det kan också vara genom tekniska verktyg som t ex används för att skicka ut mail, sätta upp annonser eller analysera beteende på sajt. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.

Överföring till tredje land
Vi strävar efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Ibland är det dock inte möjligt då vi använder oss av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/ESS. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU/EES säkerställer vi alltid att det finns en adekvat skyddsnivå och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder så som standardavtalsklausuler (så kallade Standard Contractual Clauses, SCC) där Arty har tecknat Data Processing Agreement.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. Vi har säkerställt att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.
Vi har även vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi genomför regelbundna gallringar för att se till att hålla lagringstiderna till ett minimum. Lagringstiden för dina personuppgifter kan variera men när ändamålen för vilken uppgiften samlades in är uppnådda kommer den att raderas. Observera att vissa uppgifter måste sparas under en längre tid p.g.a. lagkrav som exempelvis bokföringslagen.

Rätt till tillgång, rättelse och radering
Du har rättigheter som vi anser är viktiga att du kan hävda gentemot oss, dessa inkluderar:

- Rätt att få tillgång till din data
Du kan kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter som vi behandlar, ett s.k. registerutdrag.

- Rätt till rättelse
Du har rätt att verifiera den information vi har om dig och korrigera felaktiga eller uppgifter.

- Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det kan dock finnas legala eller andra skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

- Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du exempelvis begär rättelse eftersom du anser att personuppgifterna vi behandlar är felaktiga kan du begära en begränsad behandling
under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

- Rätt att göra invändningar
Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring

Mer information om hur du kan utnyttja dina rättigheter finner du under rubriken
”Kontakt” här nedan.

Ändringar i denna dataskyddspolicy
Artyficial Minds förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar. Skulle vi dock genomföra en större förändring, kommer vi att kontakta dig direkt.

Kontakt
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om du har en begäran i enlighet med dina rättigheter ovan är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@reformsociety.se. Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar.

Kontaktuppgifter
Artyficial Minds i Stockholm AB, organisationsnummer: 556927-8525
Artyficial Mind Dataskyddsombud
Postadress: Kungsgatan 18, 111 35 Stockholm
Epost: dataskydd@reformsociety.se
Telefonnummer: +46(0)8 410 670 50

Ring oss:

+46 70 422 27 11

Maila oss:

birgitta.pagot@reformsociety.se

Eller lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss:

Tack för ditt visade intresse!

Vi hör av oss inom kort.

När du anmäler dig så godkänner du att Reform Society hanterar dina personuppgifter enligt GDPR och vår integritetspolicy